Lekcja 7 - Nowy Testament - Apostoł Paweł

Apostoł Paweł (Saul, Szaweł)


Jego twórczość

     Zatrzymamy się na chwilę przy osobie, której najwięcej listów znajduje się w Nowym Testamencie. Ap. Paweł napisał 14 listów i są to:
 • 1 i 2 List do Tesaloniczan (powstał w: 51-52r.)
 • 1 i 2 List do Koryntian (57r.)
 • List do Galatów /BT/ (Galacjan /BW/) (57/58r.)
 • List do Rzymian (58r.)
 • List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona (61-63r.)
 • List do Hebrajczyków (~63r.)
 • 1 List do Tymoteusza (65r.)
 • List do Tytusa (65r.)
 • 2 List do Tymoteusza (~66r.)
     Od II-XIX w. pojawiały się osoby kwestionujące autorstwo powyższych ksiąg. Obecnie Listy Pawła są na ogół uznawane.

Paweł przed nawróceniem

     Urodził się prawdopodobnie ok. 10 r. n.e. w Tarsie. Tars był miastem znanym z rozkwitu nauki i sztuki. Rodzice Pawła pochodzili z pokolenia Beniamina, o czym wspomina on w Rzym 11,1
i Fil 3,5. Byli faryzeuszami i posiadali obywatelstwo rzymskie (Dz. Ap. 22,28). Paweł miał siostrę, a jej syn mieszkał w Jerozolimie (Dz. Ap. 23,16).

     Paweł miał dwa imiona i początkowi czytelnicy Dziejów Apostolskich, nie rozpoznają go gdy czytają o Saulu lub Szawle. Szaweł - Saul (upragniony) to jego imię żydowskie, a Paweł (Paulus) to jego imię rzymskie. W różnych przekładach Biblii spotkasz się z tymi trzema odmianami jego imienia: Szaweł, Saul, Paweł.

     Jeśli chodzi o wykształcenie to w domu rodzinnym otrzymał dobre wychowanie, gdzie zapoznał się z językiem aramejskim i hebrajskim. W Tarsie nauczył się języka greckiego i poznał kulturę grecką kształcąc się w szkole. W wieku ok. 20 lat (rok 30 po n.e.) w Jerozolimie, kształcił się w szkole teologicznej R. Gamaliela Starszego (działał w lata 20-50 n.e.)

     W miarę jak wzrastała aktywność prazboru jerozolimskiego, Paweł zaangażował sie w zwalczanie chrześcijan. Widzimy go przy kamienowaniu Szczepana, gdzie "(...) świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem." (Dz 7,58 BT). Czytamy również: "A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem.(...)" Dz.Ap. 8,1a(BW). Od tego czasu rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan (Dz.Ap. 8,1). I napisane jest: "A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia." (Dz 8,3 BT)

     Jak to możliwe, że taki zagorzały przeciwnik chrześcijaństwa, stał się później wyznawcą tej religii, i jednym z bardziej znanych głosicieli Chrystusa?

Nawrócenie Pawła

     Pewne wydarzenie jakie miało miejsce w życiu Pawła (35 r n.e.), mającego wtedy przypuszczalnie 25 lat, zmieniło jego życie już na zawsze. Uzyskując pozwolenie na prześladowanie chrześcijan w Damaszku (Dz. Ap. 9,1-2), wyruszył w podróż do tego miasta. Otwórz swoją Biblię i przeczytaj co się wtedy wydarzyło.

"Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? - powiedział. A On: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu! - przemówił do niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: Jestem, Panie! A Pan do niego: Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. /I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał/. Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku." (Dz 9,3-22 BT)

     Jezus powiedział Ananiaszowi, że Paweł będzie musiał wiele wycierpieć dla imienia Jego, i tak rzeczywiście było (por. 2 Kor 11,25-28). Powołany do służby w Kościele w wieku 35 lat (45r. n.e.) odbył trzy podróże misyjne:
 • pierwsza podróż misyjna: 45-47 r. (Dz. Ap. 13,1 - 14.28)
 • druga podróż misyjna: 49-52 r. (Dz. Ap. 15,36 - 18,22)
 • trzecia podróż misyjna: 53-58 r. (Dz. Ap. 18,23 - 21,17)
     Dwa razy był więziony. Pierwszy raz w 58 r. n.e. w Jerozolimie. Przewieziony do Cezarei Nadjordańskiej przebywał tam 2 lata (58-60r.; Dz. Ap. 21,18 - 26,32). Od jesieni 60 r. do jesieni 61r. odbył podróż morską do Rzymu jako więzień. Kolejne dwa lata (do jesieni 63r.) Paweł przebywał w prywatnym więzieniu w Rzymie. Pod koniec 63r. został uwolniony. W 66r. w Rzymie został ponownie aresztowany i osadzony w najcięższym więzieniu. Przypuszczalnie wiosną 67r. n.e. Apostoł Paweł został stracony w wieku 57 lat.

Zrozumieć Pawła

     Listy Pawła należy uważnie czytać, i wystrzegać się wyciągania pochopnych wniosków z jego wypowiedzi. Dlaczego wspominam tylko Pawła w tej kwestii? Ponieważ to właśnie jego wypowiedzi są często cytowane dla poparcia teorii, nie mających potwierdzenia w całej Biblii. Apostoł Piotr napisał kilka wierszy o trudnej teologii Pawła:

"A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy."
(2 Piotra 3,15-18 BW)


     Widzimy zatem, iż potrzebna jest uważna analiza tekstu i modlitwa, szczególnie w przypadku trudnych lub niejasnych fragmentach Pisma, aby Duch Święty wskazywał nam właściwe znaczenie tego co czytamy.

Zadanie dla ciebie

     Apostoł Paweł od przeciwnika chrześcijaństwa stał sie gorliwym chrześcijaninem. Zastanów się czego nas to uczy, i jaką daje nadzieję w stosunku do błądzących i przeciwników wiary?

     Czy spotkałeś się z błędnymi interpretacjami słów Pawła? Zastanów się jak możesz uniknąć podobnych błędów.
Idź do Lekcji ósmej