Lekcja 6 - Nowy Testament - Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie


Nazwa: Od czasów starożytnych księga ta nazywana była "Działalność Apostołów". W papirusie P45 i w Kodeksie Synaickim występuje nazwa "Dzieje". Nazwa "Dzieje Apostolskie" występuje we Fragmencie Muratoriego, i prawdopodobnie stąd została zapożyczona do dzisiejszych wydań Biblii.  
Autor: Autorstwo księgi przypisuje się Łukaszowi, temu samemu, który napisał Ewangelię wg. św. Łukasza. Wskazują na to zarówno źródła wewnętrzne - analiza tekstu księgi, jak i zewnętrzne - dokumenty pozabiblijne.
 
Czas powstania: prawdopodobnie w 63 r.n.e. w Rzymie podczas pierwszego uwięzienia Pawła.

Treść:
     Księga ta nie opisuje całej działalności i dziejów apostołów, lecz skupia się na początkowej działalności apostołów Piotra i Pawła - aż do czasu pierwszego uwięzienia, i wspomina też działalność ap. Jakuba i ap. Jana. Przeczytasz w niej także pewne wzmianki o Szczepanie, Filipie, Barnabie i Apollosie.

     Wstęp księgi nawiązuje do ewangelii Łukasza, ukazania się zmartwychwstałego Jezusa i Jego wniebowstąpienia. Przeczytasz w niej jak rozwijał się Kościół w Palestynie, gdzie wybrano Macieja na apostoła, nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, w późniejszym czasie powstał konflikt z Sanhedrynem, wybrano diakonów, nastąpiła śmierć Szczepana w wyniku ukamienowania. Dalej czytamy o prześladowaniu i rozproszeniu chrześcijan, o pracy w Samarii, nawróceniu Korneliusza i początkach pracy w Antiochii. Kolejne rozdziały opisują pracę wśród narodów pogańskich czyli kontynuacja pracy w Antiochii, pierwszą, drugą i trzecią wyprawę misyjną Pawła oraz Sobór Jerozolimski. Księga kończy sie inforamcją o uwięzieniu Pawła, najpierw w Cezarei (2 lata) a potem w Rzymie (2 lata).

     W Dziejach Apostolskich zawarte są wydarzenia z okresu 31-63 r.n.e., kiedy w Rzymie panowali: Tyberiusz (14-37), Kaligula (37-41), Klaudiusz (41-54) i Neron (54-68).
(*)Podział księgi:
  Wstęp (1,1-11)
     1. Przedmowa 1,1-3
     2. Jezusowe zlecenia ewangelizacyjne (1,4-8)
     3. Wniebowstąpienie Jezusa (rok 31 po Chr.)(1,9-11)

  II. Praca w Jerozolimie (1,12-7,60)
     1. Oczekiwanie na moc Ducha Świętego (1,12-26)
     2. Pięćdziesiątnica (2,1-47)
     3. Uzdrowienie chorego (3,1-4,22)
     4. Wspólnota prazboru chrześcijańskiego (4,23-6,7)
     5. Aresztowanie i śmierć Szczepana (rok 34) (6,8-7,60)

  III. Praca w Palestynie i Syrii (8,1-12,23)
     1. Rozproszenie zborów wskutek prześladowania (8,1-4)
     2. Filip, Piotr i Jan w Samarii (8,5-25)
     3. Filip i dworzanin etiopski (8,26-40)
     4. Nawrócenie Pawła (rok 35)(9,1-22)
       a) Pobyt Pawła w Damaszku, przypuszczalny pobyt w Arabii i powrót do Damaszku oraz jego ucieczka z tego miasta (rok 35-38) (9,23-25)
       b) Odwiedziny Jerozolimy przez Pawła "po trzech latach" - por. Gal 1,18 (rok 38) (9,26-29)
       c) Udanie się Pawła do Tarsu (rok 38) (9,30)
     5. Późniejsza praca ap. Piotra i nawrócenie Korneliusza (9,31-10,44)
     6. Ewangelia wkracza do pogan (11,1-30)
     7. Prześladowanie ap. Jakuba i ap. Piotra (rok 44) (12,1-23)

  IV. Przygotowanie do działalności misjonarskiej (12,24-26)
     1. Przybycie Pawła do Antiochii (rok 44) (11,26)
     2. Roczna praca Pawła i Barnaby w Antiochii oraz ich krótka wizyta w Jerozolimie (rok 44-45) (12,24-25)

  V. Pierwsza podróż misyjna ap. Pawła i Barnaby (45-47) (13,1-14,28)
     1. Wybór Pawła i Barnaby na apostołów (rok 45) (13,1-3)
     2. Działalność na Cyprze (13,4-12)
     3. Działalność w Perdze i odejście Marka (13,13)
     4. Działalność w Antiochii Pizydyjskiej (13,14-15)
     5. Działalność w Ikonium (13,51-14,5)
     6. Działalność w Listrze (14,6-19)
     7. Działalność w Derbach oraz powrót przez Pizydię do Antiochii (13,4-14,28)

  VI. Pierwszy Sobór Apostolski w Jerozolimie, "po czternastu latach" - por.: Gal2,1 (rok 49) (15,1-35)
     1. Trudności z chrześcijanami nakłaniającymi do obrzeski (15,1.5)
     2. Delegaci na Sobór (15,2-4)
     3. Obrady (15,6-18)
     4. Postanowienia soborowe (15,19-29)
     5. Obwieszczenie decyzji w Antiochii (15,30-33)
     6. Pobyt Sylasa, Pawła i Barnaby w Antiochii (15,34-35)

  VII. Druga podróż misyjna ap. Pawła i Sylasa (rok 49-52) (15,36-18,22)
     1. Nieporozumienie między Pawłem i Barnabą (15,36-39)
     2. Paweł i Sylas wyruszają do Cylicji (15,40-41)
     3. Powołanie w Listrze Tymoteusza (rok 49) (16,1-5)
     4. Praca w Galacji - Frygia, Mizja, Troada (rok 49) (16,4-10)
     5. Początki chrystianizacji Europy - Filipii, Tesalonice, Berei (rok 50) (16,11-17,15)
     6. Paweł w Atenach (rok 51) (17,16-34)
     7. Półtoraroczna praca ap. Pawła w Koryncie (rok 51-52) (18,1-18)
     8. Powrót do Antiochii (rok 52) (18,18-22)

  VIII. Trzecia podróż misyjna ap. Pawła (53-58) (18,23-21,17)
     1. Praca w Galacji i Frygii (18,23)
     2. Apollos w Efezie i Koryncie (18,24-28)
     3. Paweł powraca do Efezu i chrzci uczniów Jana Chrzciciela (19,1-7)
     4. Trzyletnia ewangelizacja w Efezie (19,8-40)
     5. Praca w Macedonii i Grecji oraz powrót przez Macedonię (20,1-6)
     6. Zgromadzenie w Troadzie (20,7-12)
     7. Spotkanie w Milecie ze starszymi zborów (20,13-38)
     8. Podróż do Jerozolimy (21,1-17)

  IX. Pobyt w Jerozolimie, aresztowanie i sąd (rok 58) (21,18-26,32)
     1. Sprawozdanie Pawła i uroczyste oczyszczenie świątyni (rok 58) (21,18-26,32)
     2. Bunt Żydów i pojmanie Pawła (21,27-30)
     3. Obrona Pawła przed tłumem (21,27-30)
     4. Uwięzienie Pawła w Cezarei i dwuletni jego pobyt w więzieniu, apelacja do cesarza i rozmowy z Feliksem, Festusem i Agrypą (rok 58-60) (22,23-26,32)

  X. Podróż do Rzymu i pobyt w Rzymie (60-63) (27,1-28,31)
     1. Podróż morska do Rzymu (rok 60-61) (27,1-28,16)
     2. Obrona Pawła przed Żydami (rok 61) (28,17-29)

  Zakończenie
     1. Dwuletni pobyt ap. Pawła w rzymskim więzieniu (rok 61-63) (28,30)
     2. Więzienna ewangelizacji (28,31)

Zadanie dla ciebie

    Zaplanuj przeczytanie tej księgi. Znajdziesz w niej dużo informacji o zasadach funkcjonowania pierwszych zborów (parafii) chrześcijańskich. Poznasz strukturę ówczesnego kościoła i dowiesz się jak rozdzielano funkcje w zborach (ewangelisty, diakona, starszego zboru, itp.)

    Pierwsze zbory charakteryzowały się ścisłą wspólnotą i jednością. Nastawione były na ewangelizację, czyli opowiadanie ludziom dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie - naszym Zbawicielu. Gdziekolwiek byli, kogokolwiek spotkali, głosili wszystkim Jezusa. Nie tylko oni otrzymali polecenie głoszenia ewangelii całemu swiatu, ale każdy z nas, w możliwy dla niego sposób powinien czynić to samo. Zastanów się co możesz w tym kierunku zrobić. Może tym co przeczytasz w Biblii podzielisz się ze swoją rodziną, sąsiadem lub przyjacielem w pracy?

Idź do Lekcji siódmej(*) - na podstawie Książki "Wstęp do Pisma Świętego", Zachariasz Łyko, "Znaki Czasu" Warszawa 1987r.

Polecam książki - materiał uzupełniający:

Działalność
Apostołów


Autor: Ellen G. White,
Stron: 332,
Format: 176x250

  zamów ksiażkę


Czytając tę ksiazkę, czytelnik będzie mógł odtworzyć chwalebne dzieje pierwotnego Kościoła ogarniętego działaniem Ducha Świętego.