Lekcja 1 - podstawy

     Pierwsze dwie lekcje niniejszego przewodnika skupiać się będą na podstawowych informacjach
o Biblii. Znajdziesz w nich odpowiedzi na pytania: czym jest Biblia, co zawiera, co jest w niej szczególnego, jaka jest historia jej tłumaczeń oraz pomogą wybrać odpowiednie tłumaczenie Biblii do osobistego studiowania.

Co to jest Biblia?

     Jest to pierwsze pytanie, na które powinieneś znać odpowiedź. Biblia jest zbiorem ksiąg, podzielonym na dwie główne części: Stary Testament i Nowy Testament. Stary Testament obejmuje czas od stworzenia świata do narodzin Jezusa (oprócz samych narodzin) i skupia się głównie na dziejach narodu wybranego przez Boga. Nowy Testament obejmuje czas od narodzin Jezusa, przez jego śmierć i zmartwychwstanie do pierwszych chrześcijan.
"Treść Biblii rozpoczyna się opisem stworzenia świata i człowieka oraz panoramą raju, dalej przedstawione zostały pierwotne dzieje ludzkości, potem zarys dziejów wybranego narodu na tle narodów ościennych starożytnego Wschodu. W środku dziejów świata - "gdy nadeszła pełnia czasu" (Ga 4,4 BT) - zjawia się postać Boga - Człowieka, Jezus Chrystus, który dokonuje odkupienia ludzkości. Następnie przedstawia Biblia działalność apostołów i ich naukę, wreszcie nakreśla w panoramie proroczej - a Apokalipsie - nowotestamentalne dzieje Kościoła i świata. Opis kończy się wizją "Nowej Ziemi" - planety sprawiedliwości i pokoju, ojczyzny jutra. Pismo Święte prowadzi więc czytelników od raju utraconego do raju odzyskanego." (Wstęp do Pisma Świętego, Zachariasz Łyko, "Znaki Czasu" Warszawa 1987r., s.23)

Kto napisał Biblię?

     Z odpowiedzią śpieszy nam samo Słowo: "Całe Pismo przez Boga jest natchnione (...)" (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,16 Biblia Warszawska) "Badajcie Pismo Pana i czytajcie (...) usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził." (Księga Izajasza 34,16 Biblia Warszawska) Z powyższych tekstów wynika, że autorem Biblii jest sam Bóg, który przez Ducha Świętego oddziaływał na pisarzy spisujących księgi. Znajdujemy w niej, mimo tak wielu autorów żyjących na przestrzeni 1600 lat, niespotykaną jedność myśli treści, niemożliwą do osiągnięcia wyłącznie przez człowieka.
"Autorami ksiąg świętych byli gorliwi wyznawcy Boga, mieszkańcy starożytnego Wschodu, żyjący na przestrzeni szesnastu wieków, 'ludzie Boży - jak określa ich ap. Piotr - natchnienie Duchem Świetym' (2 Piotr 1,21). Znajdowali się wśród nich prawodawcy, królowie i mędrcy, pasterze i filozofowie, rybacy i wodzowie, uczeni i prości, apostołowie i prorocy. Posługiwali się oni różnymi formami literackimi, od prozy, poprzez epikę i historię, a na przypowieściach i poezji skończywszy. Reprezentowali różne style i spojrzenia. Łączyło ich jednak szczere umiłowanie prawdy i żarliwość w służbie Boga i człowieka." (Wstęp do Pisma Świętego, Zachariasz Łyko, "Znaki Czasu" Warszawa 1987r., s.24)

Nazwy Biblii

     Greckie słowo biblion, od którego pochodzi słowo biblia, oznacza zwój papirusu. Biblia nazywana jest również:
 • Pismem Świętym
 • Słowem Bożym
 • Świętą Księgą
 • Do czego potrzebna jest Biblia?

       Paweł, chcąc zachęcić młodego Tymoteusza do dalszego trwania przy Słowie Bożym, napisał do niego słowa, jakie cytowałem we wstępie, a przypomnę je raz jeszcze:

  "Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu." (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,14-17 Biblia Tysiąclecia)

  Dowiadujemy się z nich, że Tymoteuszowi od dzieciństwa wpajana była wiedza Biblii. Paweł zwraca tu uwagę na kilka istotnych rzeczy:
 • Biblia może nauczyć nas mądrości - tej, która prowadzi do zbawienia przez wiarę w Jezusa,
 • Biblia nie jest zwykłą księgą, lecz Słowem Bożym,
 • Biblia jest pożyteczna do nauczania, przekonywania, poprawiania, kształcenia w sprawiedliwości,
 • Biblia przygotowuje nas do każdego dobrego dzieła.
 • Argumenty Pawła są bardzo ciekawe. Zachęcają do przyjrzenia się bliżej Słowu Bożemu.

  Czy przekonuję cię one na tyle, by sięgać częściej po Biblię - jeśli nie czyniłeś tego dotychczas?

  Dlaczego jeszcze warto czytać Biblię?

       Nie sposób przedstawić wszystkie zalety, dla których warto czytać Biblię, dlatego podaje niektóre, te najczęściej wymieniane:
 • pomaga poznać i zrozumieć Boga (np. Jan 5,39)
 • ujawnia plan zbawienia przygotowany od początku przez Boga, dostępny dla każdego człowieka
 • treść Biblii tchnie nadzieją, bardzo potrzebną w życiu teraźniejszym, w tym niepewnym świecie (np. 1Piotra 5,7)
 • treść Biblii tchnie nadzieją życie wiecznego, obiecanego przez Jezusa (Jan 14,1-3)
 • przez proroctwa i ich dokładne wypełnienie Biblia utwierdza nas w tym co się wydarzyło i daje pewność tego co ma się wydarzyć (np. księga Daniela i APokalipsy [Objawienia - BW])
 • Biblia opowiada o końcu tego świata i przyszłym wiecznym Królestwie jakie Bóg nam przygotował
 • uczy życia chrześcijańskiego w świetle Bożych standardów (np. Efez. 1-32)
 • pomaga w trudnych chwilach przez słowa miłości, otuchy i nadziei (np. Mat. 11,28)
 • przez mnóstwo przykładów z historii uczy i wychowuje (por. 1Kor. 10,11)
 • wielu osobom Bóg przez słowa Biblii pomógł wyjść z nałogów i trudnych życiowych problemów
 • pomaga odróżnić prawdę od fałszu, ujawniając niegodziwy i podstępny plan szatana, zmierzający do zniszczenia ludzkości i odłączenia nas od Boga
 • Czy Biblia jest wiarygodna?

       Skoro mam zaufać Biblii, to powinienem znać odpowiedź na to pytanie. Słyszy się często, że Biblia jest niespójna i zawiera wiele sprzeczności. Czy tak rzeczywiście jest? Przeczytajmy jeden z fragmentów Księgi Izajasza, który ma coś do powiedzenia na ten temat:

  "Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził." (Izaj 34,16 BW)

  Tekst ten zwraca uwagę na kilka istotnych rzeczy: biblia jest spójna (ksiegi się uzupełniają, a cała Biblia ma swój główny temat - Jezus CHrystus i zbawienie człowieka), nad jej spisaniem czuwał Bóg, prowadząc pisarzy przez Ducha Świętego. Poza tym fragment ten zwraca uwagę na prawidłowe studiowanie Biblii. Omówimy to w kolejnych lekcjach, gdzie powiemy jak zrozumieć teksty trudne, na pozór sprzeczne.

  Cenny dar w twoich rękach

       Biblia jest cennym darem jaki Stwórca przekazuje w twoje ręce. Nie wiem czy jesteś tego świadomy drogi czytelniku, że masz wielki przywilej móc swobodnie czytać Słowo Boże i mieć go w swoim domu. W historii naszej ery był długi czas, kiedy czytanie Biblii było zakazane i można było tylko pomarzyć o własnym egzemplarzu. Ludzie często tracili życie za to tylko, że chcieli czytać tą księgę i stosować się do jej rad. Chociaż wielokrotnie próbowano zniszczyć Biblię (o czym mówią również proroctwa w niej zawarte), to dzięki mocy Bożej przetrwała w całości. Dzisiaj bez obaw możesz Biblię kupić i ją czytać.

       Czy doceniasz to?

  Zadanie dla ciebie


       Zastanawiam się ile razy w swoim życiu (nie ważne jak długie ono jest) wziąłeś do rąk Biblię i czytałeś ją. A może nie masz jeszcze w swoim domu własnej Biblii? Jeśli tak jest to pierwszym krokiem jaki musisz zrobić jest jej zakupienie. Możesz też pożyczyć ją od kogoś z rodziny lub od przyjaciół, albo korzystać z wersji internetowej, lecz jest to rozwiązanie tymczasowe. Zdecydowanie będę zachęcał do posiadania własnej Biblii.

       A więc jeśli masz Biblię w domu to odszukaj ją i umieść w widocznym miejscu, najlepiej gdzieś pod ręką, gdyż będziemy ją często używać w miarę studiowania kolejnych lekcji. Jeśli jej nie masz to postaraj się ją nabyć. Kupno Biblii może przysporzyć trochę problemów, a dokładniej wybranie konkretnego przekładu. Postaram się pomóc w dokonaniu tego wyboru w następnej lekcji. Przeczytaj ją koniecznie.
  Idź do Lekcji pierwszej