Czwarte przykazanie Dekalogu.

"Pamiętaj abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje;
 ale dnia siódmego, sabat Pana, Boga twego jest : nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój
i służebnica twoja i sługa twój, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi.
Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze i wszystko co w nich jest,
A odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go."
( 2 Mojż. 20 :8-11 tłum. Ks. J. Wujka )

1. Dlaczego właśnie sobota, a nie inny dzień ?
Sam Bóg uczynił ten dzień świętym przy stworzeniu świata.
Pobłogosławił go , poświęcił, i odpoczął w nim. 1 Mojż. 2 :2,3
Stał się więc ten dzień Jego dniem, Dniem Pańskim.
Sam Bóg dał przykład do naśladowania wszystkim ludziom po wszystkie czasy.
W czwartym przykazaniu przypomniał i potwierdził oficjalnie swoją wolę.
Jezus Chrystus będąc na ziemi przestrzegał tego przykazania i zachęcał wszystkich do naśladowania go.
Tak samo czyniła jego matka Maria oraz apostołowie.
Łuk. 4:16 Dz. Ap. 13:14,44 16:13 17:2 18:4

2. Skąd wiadomo, że sobota jest siódmym dniem tygodnia ?
Ewangelia Łukasza 23 : 46 - 24: 3 sprawozdaje, że Jezus :
- został ukrzyżowany w piątek (Dzień Przygotowania)
- leżał w grobie w sobotę (Sabat)
- zmartwychwstał w niedzielę rano (Pierwszy Dzień Tygodnia)

3. Znaczenie sobotniego święta.
- jest to dzień przeznaczony ku czci Boga
- jest znakiem (sprawdzianem) posłuszeństwa Bogu Ezech. 20:20
- jest pamiątka stworzenia świata i uznaniem Boga jako Stworzyciela.
- jest okazją do odpoczynku fizycznego i psychicznego
- jest okazją do zacieśnienia więzów rodzinnych i więzi z Bogiem

4. Jak należy święcić sobotę ?
- przez powstrzymanie się od codziennej pracy zarobkowej, i niepotrzebnych zajęć
- przez udział w nabożeństwie ku czci Boga (pieśni , modlitwa, czytanie Pisma Świętego)
- przez służbę miłości (np. opieka nad chorymi)
- przez zachowanie jej od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę

5. Grzechy przeciwko czwartemu przykazaniu
    a) - dotyczące pracy:
        - lenistwo i próżniactwo
        - pasożytnictwo
        - przepracowanie
        - wyzysk
    b) - dotyczące odpoczynku:
        - nieprzestrzeganie soboty jako dnia świętego
        - święcenie innego dnia zamiast soboty
        - wykonywanie pracy zarobkowej, oraz zbędnych czynności np. sprzątanie
        - kupowanie lub sprzedawanie
        - zarywanie czasu świątecznego, czyli niepunktualne rozpoczynanie i kończenie święta
        - całkowita bezczynność np. przesypianie dnia sobotniego
        - zaabsorbowanie myśli, uczuć i woli sprawami doczesnymi i światowymi.

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte