Trzecie przykazanie Dekalogu

"Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego,
kto nadużywa imienia Jego." 2 Mojż. 20:7

1. Powody zakazu.
Ten kto znieważa imię, znieważa osobę noszącą to imię
Imię "Bóg" jest znakiem, symbolem, nazwą samego Boga.
Oznacza Jego istotę, osobowość, charakter i godność.
Zlekceważenie lub uszanowanie imienia Bożego,
jest zlekceważeniem lub poszanowaniem samego Boga
Biblia uczy, że imię Boga jest święte, wielkie, tajemnicze, wzbudza lęk.

2. Imiona Boga.
    - "Jahwe" - oznacza byt, samoistność, wieczność
    - "Elohim" i "El" - czyli Bóg oznaczające wspaniałość
    - "Adonai" - czyli Pan przedstawiające dostojeństwo
    - "Szadai" - czyli wszechmogący
    - "Kadosz" - czyli święty oznaczające doskonałość
    - "Ab" - czyli ojciec oznaczające godność, autorytet, miłość
    - "Melek" - czyli król oznaczające władzę, poważanie

3. Sposoby uwielbiania imienia Boga.
    a) - Imię Boga powinno być treścią pochwalnych pieśni i wierszy, modlitwy, rozmyślań i kazań.
          "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje…" Mat. 6:9
    b) - Najlepszym sposobem uwielbienia imienia Boga, jest przykładne życie Jego wyznawców
           nazywających się od Jego imienia.

"Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy kto wzywa imienia Pańskiego" 2 Tym.2:19

"Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej" Fil. 1:27

"Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." Mat. 5:16

4. Uroczyste wzywanie imienia Bożego.
"Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga, i Jemu będziesz służył
i na imię Jego przysięgał. 5 Mojż. 6:13

Chrystus w kazaniu na Górze zganił krzywoprzysięstwo, nie zabronił jednak wszelkiej
przysięgi a szczególnie sądowej. Sam zresztą składał swe oświadczenia przed sądem arcykapłana pod przysięgą. Tak więc chrześcijaninowi wolno jest brać Boga na świadka,
że wypowiedzi jego są prawdziwe.

5. Grzechy przeciwko imieniu Boga.
- bezmyślne i lekkomyślne posługiwanie się imieniem Boga.
- nagminne i machinalne wzywanie Boga w mowie potocznej.
- lekceważące posługiwanie się imieniem Boga np. w żartach.
- posługiwanie się Jego imieniem przy złorzeczeniu i przekleństwie.
- bluźnierstwo, czyli urąganie Bogu i Jego czci.
- krzywoprzysięstwo "Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię, i nie będziesz . znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan." 3 Mojż. 19 :12
- naganne życie wyznawców Chrystusa.

"Ty który chlubisz się zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga.
Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu" Rzym. 2 :23,24

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte