Dziesięć przykazań Bożych - Dekalog


Wstęp

    Przypuszczalnie nie ma takiego wyznawcy religii chrześcijańskiej, który by nie słyszał o dziesięciu przykazaniach Bożych zwanych dekalogiem. Są powszechnie znane i od najmłodszych lat wpajane jako zasady moralne, obowiązujące chrześcijanina, lecz nie tylko jego. Słyszeć o przykazaniach to jedno, lecz każdy powinien zadać sobie pytanie na ile zna dekalogi i potrafi go nie tylko w całości przypomnieć, lecz również powiedzieć o nim coś więcej, na przykład osobie nie znającej wiary chrześcijańskiej? Jak wskazują przeprowadzone badania statystyczne, niewielu potrafi wymienić wszystkie 10 przykazań i to w odpowiedniej kolejności. Jeszcze mniej osób potrafi wskazać w biblii gdzie one są zapisane.

    Ten materiał pozwoli ci zapoznać się dokładnie z przykazaniami Bożymi i możliwe, że odkryje przed tobą pewne fakty, o których jeszcze nie słyszałeś. Zachęcam do przeczytania całego materiału oraz do pisania listów, w których podzielicie się swoimi przemyśleniami na temat dekalogu.

Dekalog - dziesięć przykazań Bożych

    Są to zasady moralne spisane palcem Bożym na dwóch kamiennych tablicach (Wj 31,18 BT, 2Mojż. 31,18 BW, Pwt 9,10 BT, 5Mojż. 9,19 BW), i przekazane Izraelitom pod górą Synaj, podczas ich wędrówki z Egiptu do ziemi obiecanej.

Istnieją dwa miejsca w Biblii, gdzie wspomniane jest to wydarzenie i wymienione są wszystkie przykazania:
W biblii znajdziesz miejsca, gdzie cytowane są fragmenty dekalogu np. Mat. 19,17-19, Mar 10,19, Łuk. 18,20, Rzym. 13,9, Jak. 2,10-12, lecz poza wyżej wspomnianymi dwoma miejscami, nigdzie indziej nie są wymienione w całości.

    Przykazania zostały spisane i przekazane Izraelitom, lecz obowiązują one każdego człowieka, który wierzy w jedynego Boga i przyjmuje Jego ofertę zbawienia. Chociaż nie były wcześniej oficjalnie spisane, od początku istnienia świata miały wskazywać granicę grzechu i uczyć miłości do Boga i bliźniego. Pierwsze wzmianki o czwartym przykazaniu, mówiącym o dniu odpoczynku (siódmym dniu), czytamy przy opisie stworzenia świata: "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając." (Rdz 2:2-3 BT, por. 1Mojż. 2,2-3 BW).

Nie zgadza się numeracja przykazań? - koniecznie to przeczytaj

    Otrzymywałem sporo listów, w których zwracaliście uwagę na błędy w numeracji przykazań, których to błędów tak naprawdę nie ma. Numeracja jest właściwa i dotyczy oryginalnych przykazań Bożych zapisanych w Słowie Bożym. Skąd więc występujące pozorne różnice w numeracji?

    Od momentu nadania dekalogu pod górą Synaj do dziś, treść przykazań wciąż obowiązuje w niezmienionej formie. Takie stanowisko przedstawia Słowo Boże w całej swojej treści. Jezus, apostołowie i pierwsi chrześcijanie przestrzegali tych samych przykazań nadanych na Synaju.

    Od ok. IV po Chr. nastąpiły pewne zmiany. Część chrześcijan święciła niedziele w miejsce soboty i zaczęła czcić obrazy i rzeźby. Potem praktyki te przejęła większość chrześcijan. Powodów tych wydarzeń można doszukiwać się w decyzji Konstantyna Wielkiego, oraz w próbach odizolowania się chrześcijan od żydów, np. ze względu na prześladowania.

    I tak w większości kościołów został zaakceptowana zmieniona wersja dekalogu, która dzisiaj nazywana jest również "dekalogiem katechizmowym" lub "przykazaniami katechizmowymi".

Zmiany te dotyczą: Ważne w tym wszystkim jest to, iż zmiany te powstały w wyniku praktykowania przez ludzi pewnych zwyczajów (niebiblijnych), a nie w wyniku poznania właściwego stanowiska biblii co do dekalogu. Więc zmieniona wersja dekalogu (katechizmowa) znajduje potwierdzenie jedynie w zasadach wiary większości kościołów, a w stosunku do Słowa Bożego - biblii pozostaje sprzeczna.

Ważniejsze daty:
- IV - VIII w po Chr. - niedziela staje się powszechnym dniem odpoczynku w kościele powszechnym (por. "Nauka Boży Dekalog", ks. W. Zaleski, s.201)
- 1441 r. - na Soborze Florenckim wydany został zakaz święcenia soboty
- od IV w. po Chr. - w kościele powszechnym rozpoczyna się kult wizerunków (por. "Nauka Boży Dekalog", ks. W. Zaleski, s.103)

Stosunek Jezusa i apostołów do dziesięciu przykazań Bożych

    Jezus w cięgu 33 letniego życia, przestrzegał wszystkie dziesięć przykazań w oryginalnej postaci (Wj 20,1-17 BT). Między innymi dlatego zostało o nim napisane, że "grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu." (1 Ptr 2,21.22 BT, por.: Iz 53,9, Łk 23,15) Podkreślał doniosłość i świętość dnia sobotniego (szabatu) - czwartego przykazania, oczyściwszy go z naleciałości i błędów żydowskiej tradycji. Uczęszczał na nabożeństwa sobotnie według swego zwyczaju - w myśl przykazań.

"Przyszedł [Jezus] również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać." (Łk 4,16 BT)

Podkreślał ważność przykazań i dementował pogłoski, jakoby miał on znieść je znieść. Przy tym wskazywał jak długo będą one obowiązywać człowieka i ostrzegał przed karą jaka czeka tych którzy odważą się je zmienić.

"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim." (Mt 5,17-19 BT)

Wyrażenie "najmniejszy w królestwie" znaczy to samo co niegodny Królestwa Bożego.

Jezus wskazywał istotny cel sobotniego święta jako dnia radości i szczęścia, odpoczynku i chwały Bożej. Podobnie jak Bóg ukończył swoje dzieło w sześciu dniach i siódmego odpoczął, tak i Jezus ukończywszy swoje zbawcze dzieło odpoczął w sobotę, dnia siódmego, spędzając je w zaciszu kamiennego grobu. Przez to dzień sobotni będący pamiątką stworzenia stał się dniem odkupienia, więc jego znaczenie wzrosło. Przez święcenie tego dnia dajemy wyraz wiary w Boga jako Stworzyciela i Zbawiciela.

    Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nic nie zmieniło się i nadal podkreślał ważność dziesięciu przykazań, w tym przykazania o sobocie (szabacie). Wyraził to np. w trosce o uczniów słowami:

"A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat." (Mt 24,20 BT)

Uczniowie i inni naśladowcy Jezusa podobnie jak on, święcili sobotę i podkreślali ważność dekalogu. Możemy np. przeczytać o niewiastach, które dopiero po sobocie przyszły namaścić Jezusa w grobie, o Jakubie podkreślającym ważność każdego przykazania, i o postawie apostoła Pawła względem przykazań (Dz.Ap 17,2; 13,14.44; 16,13; 18,4).

"Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. (...) A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom." (Łk 23,54-56, 24,10 BT )

"Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności." (Jk 2,10-12 BT)

Treść przykazań Bożych w różnych przekładach Biblii

    Poniżej możesz zapoznać się z treścią przykazań Bożych zapisanych w: Księdze Wyjścia - Wj 20,1-17 BT (Drugiej Księdze Mojżeszowej - 2Mojż. 20,1-17 BW) oraz powtórzone w Księdze Powtórzonego Prawa - Pwt 5,6-21 BT (Piątej Księdze Mojżeszowej - 5Mojż. 5,6-21 BW). Masz możliwość porównania treści przykazań w różnych przekładach biblii. Zachęcam cię abyś otworzył biblię, którą masz w domu, odszukał te fragmenty i przeczytał.

Aby zatrzymać zmieniające się teksty kliknij na wybrane tłumaczenie w menu.

Dziesięć przykazań Bożych wg Biblii Tysiąclecia (BT)

I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradł.

IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Księga Wyjścia (Wj) 20,1-17 (Biblia Tysiąclecia)
I. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. (w.7)

II. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań. (w. 8-10)

III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy. (w.11)

IV. Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu. (w. 12-15)

V. Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.(w.16)

VI. Nie będziesz zabijał. (w.17)

VII. Nie będziesz cudzołożył. (w.18)

VIII. Nie będziesz kradł. (w.19)

IX. Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa. (w.20)

X. Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego. (w.21)

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) 5,7-21 (Biblia Tysiąclecia)

Dziesięć przykazań Bożych wg Biblii Warszawskiej (BW)

I. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

II. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

III. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

IV. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

V. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI. Nie zabijaj.

VII. Nie cudzołóż.

VIII. Nie kradnij.

IX. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

2 Księga Mojżeszowa 20,1-17 (Biblia Warszawska)
I. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

II. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą, A okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mię miłują i przestrzegają moich przykazań.

III. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego

IV. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu.

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje.

VI. Nie zabijaj.

VII. Nie cudzołóż.

VIII. Nie kradnij.

IX. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

X. Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

(Piąta Księga Mojżeszowa 5,7-21 Biblia Warszawska)

Dziesięć przykazań Bożych wg Gdańskiej (BG)

I. Nie będziesz miął bogów innych przede mną.

II. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazania mego.

III. Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię jego nadaremno bierze.

IV. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Sześć dni robić będziesz, i wykonasz wszystkę robotę twoję. Ale dnia siódmego odpocznienie jest Pana Boga twego; nie będziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydlę twoje, i gość twój, który jest w bramach twoich; Bo przez sześć dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze, i cokolwiek w nich jest, i odpoczął dnia siódmego; przetoż błogosławił Pan dzień odpocznienia, i poświęcił go.

V. Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradł.

IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani sługi jego, ani dziewki jego, ani wołu jego, ani osła jego, ani żadnej rzeczy bliźniego twego.

2 Księga Mojżeszowa 20,1-17 (Biblia Gdańska)
I. Nie będziesz miał bogów innych przede mną.

II. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które w wodach pod ziemią; Nie będziesz się im kłaniał, ani ich chwalił: bom Ja Pan, Bóg twój, Bóg zawisny w miłości, nawiedzający nieprawość ojców nad syny do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą; A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazań moich.

III. Nie bierz imienia Pana, Boga twego, na daremno: bo się będzie mścił Pan nad tym, który imię jego na daremno bierze.

IV. Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jakoć rozkazał Pan, Bóg twój. Przez sześć dni będziesz robił, i wykonasz wszelaką robotę twoję; Ale dnia siódmego jest odpocznienie Pana, Boga twego; nie czyń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, i sługa twój, i służebnica twoja, i wół twój, i osieł twój, i każde bydlę twoje, i gość twój, który jest w bramach twoich, aby odpoczynął sługa twój, i służebnica twoja, jako i ty. A pamiętaj, żeś był niewolnikiem w ziemi Egipskiej, i wywiódł cię Pan, Bóg twój, stamtąd ręką możną, i ramieniem wyciągnionem; przetoż ci przykazał Pan, Bóg twój, abyś obchodził dzień sobotni.

V. Czcij ojca twego i matkę twoję, jakoć przykazał Pan, Bóg twój, aby przedłużone były dni twoje, i żebyć się dobrze działo na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradł.

IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.

X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani będziesz pożądał domu bliźniego twego, roli jego, i sługi jego, i służebnicy jego, wołu jego, i osła jego, i wszystkich rzeczy, które są bliźniego twego.

(Piąta Księga Mojżeszowa 5,7-21 Biblia Gdańska)

Dziesięć przykazań Bożych wg Biblii w tł. ks. Jakuba Wujka (BJW)

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.

IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robic będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

VIII. Nie będziesz kradzieży czynił.
IX. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Księga Wyjścia 20,1-17 (Biblia w przekładzie Ks. Jakuba Wujka, wyd.III 1962r.)

Dziesięć przykazań Bożych wg King James Version (KJV) EN

I. Thou shalt have no other gods before me.

II. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

III. Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

IV. Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and do all thy work; But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates; For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.

V. Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.

VI. Thou shalt not kill.

VII. Thou shalt not commit adultery.

VIII. Thou shalt not steal.

IX. Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

X. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.

Exodus 20,1-17 (King James Version)

Dziesięć przykazań Bożych wg Biblii Lutra (BL)

I. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.

II. Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, die mich hassen; und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich liebhaben und meine Gebote halten.

III. Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht.

IV. Gedenke des Sabbattags, daß Du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle dein Dinge beschicken; aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes; da sollst du kein Werk tun noch dein Sohn noch deine Tochter noch dein Knecht noch deine Magd noch dein Vieh noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.

V. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf daß du lange lebest in dem Lande, daß dir der HERR, dein Gott, gibt.

VI. Du sollst nicht töten.

VII. Du sollst nicht ehebrechen.

VIII. Du sollst nicht stehlen.

IX. Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.

X. Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Laß dich nicht gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines Knechtes noch seiner Magd, noch seines Ochsen noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat.

2 Mose 20,1-17 (Biblia Lutra)

Objaśnienia do przykazań

Dwa przykazania miłości a dziesięć przykazań

"Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił." (Pwt 6,5 BT) "Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!" (Kpł 19:18 BT; por. 3Moż. 19,18 BW)

"On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy." (Mt 22,37-40 BT; por. Mr 12,29-31; )

Cytaty z biblii o przykazaniach (z różnych przekładów)

Więcej informacji o przykazaniach


    Władysław Kosowski przygotował obszerny artykuł o przykazaniach Bożych. Próbuje w nim odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, i podaje powody dla których dekalog jest dla nas ważny. Nawiązuje do historii prawa Bożego i wskazuje właściwe motywy, jakie powinny nami kierować, przy przestrzeganiu tego prawa. W artykule porusza zagadnienia, takie jak: DEKALOG, ale KTÓRY? Czy Dekalog jest nam potrzebny? Wolna wola człowieka Dekalog w czasach patriarchalnych Chrystus i Dekalog Istota Dekalogu Skąd wziąć miłość? Prawo nie zbawia Miłość kształtuje nasz stosunek do Boga i do bliźniego. Dekalog, ale jaki? Niezmienne prawo Boże Jaki Dekalog chcemy zachowywać?

Przykazania katechizmowe

Przykazania katechizmowe w W Kościele Rzymsko-Katolickim: Treść tych przykazań przeczytasz również w Katechizmie Kościoła Katolickiego str. .... Tam też porównasz te przykazania z biblijnymi i zobaczysz jak ewoluowały z wersji pierwotnej do obecnej.

Przykazania katechizmowe w Kościele Ewangelicko-Augsburskim: Źródło: "Wierzę i ślubuję - zeszyt konfirmanta", autor: Miroslav Hvozd, Cieszyn 1998, Wydawnictwo: TEBA P. O.


    Wciąż pozostaje aktualne pytanie: dlaczego dzisiaj zdecydowana większość chrześcijan przestrzega przykazań katechizmowych, skoro nie są one zgodne z biblijnymi, a cała treść biblii nic nie wspomina o innych przykazaniach, jak te nadane pod górą Synaj? (Wj 20,1-17 BT; 2Mojż 20,1-17 BW)