Biblia - postawy


» Czy Pismo Święte jest mi potrzebne?
» Pierwsze kroki z Biblią
» Jak czytać Pismo Święte
» Którą Biblię wybrać?
» Język, w którym pisano Biblię
» Historia tłumaczeń Biblii
» Na ile języków została przetłumaczona Biblia
» Spis ksiąg Biblii(BW i BT)
» Programy Biblijne
» Linki do stron o Biblii
» Biblia w mp3

 Czy Pismo Święte jest mi potrzebne? 

 Pierwsze kroki w Biblii 

PISMO ŚWIĘTE SKŁADA SIĘ Z:
- Starego i Nowego Testamentu (Stary Testament obejmuje księgi od Pierwszej Mojżeszowej do Malachiasza i dotyczy dziejów od stworzenia świata do czasów przed narodzeniem Jezusa, natomiast Nowy Testament obejmuje księgi od Mateusza do Objawienia i dotyczy okresu od narodzin Jezusa do czasów, które są przed nami - do Powtórnego przyjścia Jezusa, zniszcze- nia grzechu (szatana,grzeszników) i ustanowienia Jego Królestwa.
- Ksiąg (Od Pierwszej Księgi Mojżeszowej do Księgi
             Objawienia)
- Rozdziałów (Każda księga ma jeden lub więcej rozdziałów)
- Wierszy (Każdy rozdział ma od kilku do kilkudziesięciu
                 wierszy)
   Na początku, gdy rozpoczniesz czytanie Pisma Świętego, zauważysz że znajdowanie testu biblijnego zajmuje ci dużo czasu. Również znalezienie odpowiedniej księgi nie będzie takie łatwe. Nie zniechęcaj się tym!. Tak jest z każdą dziedziną naszego życia, gdy zaczynamy się jej uczyć to początki są zawsze trudne. Jeśli wytrwale będziesz czytał Słowo Boże to zobaczysz dużą poprawę, i znalezienie księgi czy konkretnego testu będzie dla ciebie bardzo proste. Szukając tekstu w Biblii możesz korzystać ze spisu treści, który jest umieszczony przeważnie na początku - jeśli chodzi o Stary Testament i przed rozpoczęciem Nowego Testamentu. Pismo Święte nazywane jest też Biblią lub Słowem Bożym, i takich określeń używam na stronach.

   Powyżej na rysunku podaję przykład jak można odczytać fragment z Pisma Świętego. Pierwszy przykład to Ewangelia Mateusza rozdział pierwszy i wiersz drugi (w skrócie: Mat.1,2), drugi to Ewangelia Mateusz rozdział pierwszy wiersz czternasty (w skrócie: Mat.1,14)

PRZYKŁADY SKRÓTÓW stosowanych przy wskazywaniu na konkretny fragment Biblii:
 
   1Mojż.7,28 - Pierwsza księga Mojżeszowa (tł. Biblia Warszawska), rozdział 7 wiersz 28
   Rodz.7,28 - Księga Rodzaju (tł. Biblia Tysiąclecia), rozdział 7 wiersz 28
   Ps.2,4.8 - Psalm drugi, wiersz 4 i 8
   1Kor.2,8-10 - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian, rozdział 2 wiersze od 8 do 10.
                         Lub w skrócie: Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2 wiersze od 8 do 10.
   Łuk.7,2-9.12 - Ewangelia św. Łukasza, rozdział 7 wiersze 2 do 9 i 12

STOSOWANIE LITEREK "n", "nn", "a", "b" - czasami w zapisie skrótów stosowane są te literki, i oznaczają:
   Mat.12,6n - Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wiersz 6 i następny (7)
   Mat.12,6nn - Ewangelia Mateusza, rozdział 12, wiersz 6 i następne (7,8,...)
   Obj.14,6a - Księga Objawienia Jana, rozdział 14, pierwsza część (połowa) wiersza 6
   Obj.14,6b - Księga Objawienia Jana, rozdział 14, druga część (połowa) wiersza 6

[Księga Objawienia Jana w tł. Biblii Warszawskiej to odpowiednik Księgi Apokalipsy w tł. Biblii Tysiąclecia]

Możliwe że w twoim domu znajduję się np. Biblia Tysiąclecia. Przeglądając jej księgi zauważysz różnicę w naze-
wnictwie ksiąg. Na przykład Pierwsza Księga Mojżeszowa nazwana jest Księgą Rodzaju. Podobnie jest z niektórymi innymi księgami. Biblia Tysiąclecia w odróżnieniu od innych posiada inne nazewnictwa niektórych ksiąg i stąd ta różnica. Poniżej znajduje się tabela porównawcza Biblii Warszawskiej i Tysiąclecia. Dzięki niej łatwo będziesz mógł znaleźć odpowiednią księgę w tych dwóch tłumaczeniach Biblii.


 Jak czytać Pismo Święte 

PODSTAWOWE ZASADY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ:
- Pismo Święte jest księgą, w której spisane jest Słowo Boże (pisali ją ludzi natchnieni Duchem Świętym) dlatego należy podchodzić do niej z szacunkiem,
- Czytając Biblię bądź jak uczeń, który chce ją poznać i uczyć się z niej, w przeciwnym razie gdy będziesz szukał w niej   poparcia dla swoich teorii, nie dojdziesz do poznania prawdy i jej właściwego zrozumienia jej słów,
- Dobrze zrobisz gdy przed czytaniem Biblii pomodlisz się (swoimi słowami), aby Duch Święty pomagał ci rozumieć to co będziesz czytał,
- Nie wystarczy przeczytać raz albo dwa razy Pismo Święte aby go zrozumieć.

Czytać Biblię można na wiele sposobów. Wymienię niektóre z nich:

Czytanie Biblii od początku do końca - Rozpoczynamy czytanie od pierwszej księgi Mojżeszowej (Księgi Rodzaju w tł. Biblii Tysiąclecia) i kończymy na księdze Objawienia (Ksiedze Apokalipsy w tł. Biblii Tysiąclecia). Przy czym proponuję w tym przypadku aby rozpocząć czytanie od Nowego Testamentu a następnie przejść do Starego Testamentu. Zapytasz dlaczego? Już odpowiadam. Ponieważ Stary Testament jest lepiej zrozumiały gdy przeczytasz w świetle Nowego. Niektóre osoby czytają każdego roku całą Biblię, i stwierdzają, że przynosi im to duże korzyści, bo za każdym razem czytając te same fragmenty odkrywają ich głębsze wartości i znaczenie.

Czytanie Biblii przez studiowanie lekcji lub kursów biblijnych - Kursy biblijne są tak opracowane, aby "student" poznawał zagadnienia Słowa Bożego, z Biblią w ręku. Dzięki temu nabieramy wprawy w poruszaniu się po Biblii (co początkującym często sprawai problem) Lekcje biblijne to zeszyty - kwartalniki (wydawane raz na 3 miesiące) do osobistego studiowania zagadnień Słowa Bożego. Dotyczą one wielu aspektów naszego życia chrześcijańskiego. Na każdy dzień do przeczytania jest jedna kartka A5. Znajdziesz w niej opis tematu, cytaty do odszukania w Biblii, myśli autora i pytania.

Czytanie Biblii przez studiowanie konkretnych tematów Jest to podobny sposób jak opisany wyżej z tym, że tematy sam znajdujesz i zapoznając się z nim szukasz fragmentów w Biblii, które do niego pasują (które go opisują, wyjaśniają). I tak na przykład interesuje mnie zagadnienie "Powtórne przyjście Jezusa", więc szukam odpowiednich fragmentów w Biblii (zagadnienie to jest opisane na kartach Starego i Nowego Testamentu).

Zastanawiasz się, który z tych sposobów wybrać dla siebie. Mogę jedynie podpowiedzieć, że dla początkującej osoby łatwiej będzie zaznajomić się z Pismem Świętym czytając (studiując) kursy biblijne . Warto również przynajmniej raz na jakiś czas (zachęcam częściej) przeczytać całe Pismo Święte.

 Którą Biblię wybrać?  

 Język, w którym pisano Biblie 
 Na ile języków została przetłumaczona Biblia 
 Spis ksiąg Biblii wraz z numeracją stron (Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia) 

BIBLIA TYSIĄCLECIA   BIBLIA WARSZAWSKA
Nazwa księgi Skrót Strona
STARY TESTAMENT
Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
2 Księga Królewska
1 Księga Kronik
2 Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Estery
1 Księga Machabejska
2 Księga Machabejska
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta
Pieśń nad pieśniami
Księga Mądrości
Mądrość Syracha
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje
Księga Barucha
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza

NOWY TESTAMENT
Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Jana
Dzieje Apostolskie
Św. Pawła List do Rzymian
Św. Pawła 1 List do Koryntian
Św. Pawła 2 List do Koryntian
Św. Pawła List do Galatów
Św. Pawła List do Efezjan
Św. Pawła List do Filipian
Św. Pawła List do Kolosan
Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan
Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan
Św. Pawła 1 List do Tymoteusza
Św. Pawła 2 List do Tymoteusza
Św. Pawła List do Tytusa
Św. Pawła List do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
List 1 św. Piotra
List 2 św. Piotra
List 1 św. Jana
List 2 św. Jana
List 3 św. Jana
List św. Judy
Apokalipsa św. Jana

(Rdz)
(Wj)
(Kpł)
(Lb)
(Pwt)
(Joz)
(Sdz)
(Rt)
(1Sm)
(2Sm)
(1Krl)
(2Krl)
(1Krn)
(2Krn)
(Ezd)
(Ne)
(Tb)
(Jdt)
(Est)
(1Mch)
(2Mch)
(Hb)
(Ps)
(Prz)
(Koh)
(Pnp)
(Mdr)
(Syr)
(Iz)
(Jr)
(Lm)
(Ba)
(Ez)
(Dn)
(Oz)
(Jl)
(Am)
(Ab)
(Jon)
(Mi)
(Na)
(Ha)
(So)
(Ag)
(Za)
(Ml)


(Mt)
(Mk)
(Łk)
(J)
(Dz)
(Rz)
(1Kor)
(2Kor)
(Ga)
(Ef)
(Flp)
(Kol)
(1Tes)
(2Tes)
(1Tm)
(2Tm)
(Tt)
(Flm)
(Hbr)
(Jk)
(1P)
(2P)
(1J)
(2J)
(3J)
(Jud)
(Ap)

24
71
107
137
174
207
231
255
259
286
311
339
368
392
422
432


474


539
570
711
735
747


849
909
970

987
1032
1054
1064
1069
1077
1080
1084
1091
1095
1099
1103
1107
1118


1125
1159
1180
1216
1243
1276
1292
1307
1317
1324
1330
1335
1340
1344
1347
1352
1356
1359
1361
1372
1377
1382
1387
1392
1393
1394
1397
 
Nazwa księgi Skrót Strona
STARY TESTAMENT
I Księga Mojżeszowa
II Księga Mojżeszowa
III Księga Mojżeszowa
IV Księga Mojżeszowa
V Księga Mojżeszowa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
1 Księga Samuela
2 Księga Samuela
1 Księga Królewska
2 Księga Królewska
1 Księga Kronik
2 Księga Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza


Księga Estery


Księga Joba
Księga Psalmów
Księga Przypowieści
Księga Kaznodziei Salomona
Pieśń nad pieśniami


Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Treny

Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza

NOWY TESTAMENT
Ewangelia św. Mateusza
Ewangelia św. Marka
Ewangelia św. Łukasza
Ewangelia św. Jana
Dzieje Apostolskie
List św. Pawła do Rzymian
1 List św. Pawła do Koryntian
2 List św. Pawła do Koryntian
List św. Pawła do Galatów
List św. Pawła do Efezjan
List św. Pawła do Filipian
List św. Pawła do Kolosan
1 List św. Pawła do Tesaloniczan
2 List św. Pawła do Tesaloniczan
1 List św. Pawła do Tymoteusza
2 List św. Pawła do Tymoteusza
List św. Pawła do Tytusa
List św. Pawła do Filemona
List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
1 List św. Piotra
2 List św. Piotra
1 List św. Jana
2 List św. Jana
3 List św. Jana
List św. Judy
Objawienie św. Jana

(I Mojż)
(II Mojż)
(III Mojż)
(IV Mojż)
(V Mojż)
(Joz)
(Sędz)
(Rut)
(I Sam)
(II Sam)
(I Król)
(II Król)
(I Kron)
(II Kron)
(Ezdr)
(Neh)


(Est)


(Job)
(Ps)
(Przyp)
(Kazn)
(P.n.P)


(Iz)
(Jer)
(Treny)

(Ez)
(Dan)
(Oz)
(Joel)
(Am)
(Abd)
(Jon)
(Mich)
(Nah)
(Hab)
(Sof)
(Ag)
(Zach)
(Mal)


(Mat)
(Mar)
(Łuk)
(Jan)
(Dz)
(Rzym)
(1 Kor)
(2 Kor)
(Gal)
(Efez)
(Filip)
(Kol)
(1 Tes)
(2 Tes)
(1 Tym)
(2 Tym)
(Tyt)
(Fil)
(Hebr)
(Jak)
(1 Piotra)
(2 Piotra)
(1 Jana)
(2 Jana)
(3 Jana)
(Jud)
(Obj)

7
63
111
146
194
236
264
292
296
332
364
402
437
470
510
522


539


548
582
703
733
744


750
814
881

887
945
962
972
976
984
986
989
995
998
1001
1005
1007
1018


1027
1068
1093
1136
1168
1208
1226
1243
1255
1261
1267
1272
1277
1281
1284
1289
1293
1296
1298
1311
1316
1321
1324
1329
1330
1331
1333
Kolorem czerwony zaznaczone są księgi apokryficzne nazywane też niekanoniczne lub nienatchnione. Księgi te zawiera głównie Biblia Tysiąclecia, i niektóre starsze wydania przekładu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Aby dowiedzieć się więcej o apokryfach przeczytaj artykuł, który znajduje się :: TUTAJ ::

Pobierz skróty ksiąg Biblii w PDF

Skróty ksiąg biblijnych dwóch najpopularniejszych przekładów (jak wyżej). Wersja z dużą czcionką (13pt), format A4 na dwóch stronach. Skróty ksiąg biblijnych dwóch najpopularniejszych przekładów (jak wyżej). Wersja z małą czcionką (7pt), format B5.


 Programy Biblijne 
 Linki do stron o Biblii, przekłady Biblii 

 Biblia w mp3