OWOC DUCHA - radość


"To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna." (Jan 15,11 BT)

"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!" (Flp 4,4 BT)


    Radość kojarzona jest często ze szczęściem, jednak to nie to samo. Szczęście zależy od okoliczności natomiast z prawdziwą radością jest inaczej. Daje nam ją nasz Zbawiciel, a dokładniej trwanie w Nim - w Prawdziwym Krzewie Winnym. Podobną myśl wyraził psalmista:

"Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina." (Ps 4,8 BT)

    Problemy życia, troska o byt i inne okoliczności nie sprzyjają radowaniu się. Jak więc mamy nieustannie radować się (Fil 4,4) ? Jest to możliwe wtedy, kiedy popatrzymy na nasze troski z perspektywy wieczności obiecanej przez Boga. Wtedy wydają się błache, jaky chwilowe. Przykład widzimymy wśród apostołów, którzy po karze chłosty za głoszenie ewangelii radowalii się z cierpień znoszonych dla Chrystusa (por. Dz.Ap. 5,40-42).

Niektóre powody do radości:
    Radość występuje w przypowieściach Jezusa o Królestwie Bożym, gdzie całe niebo cieszy się z każdego nawróconego grzesznika, a zostało to przedstawione w trzech przypowieściach: o zabłąkanej owcy (Łuk. 15,4-7), o zgubionej monecie (Łuk 15,8-10) i o synu marnotrawnym (Łuk. 15,11-24). "Te trzy przypowieści pozwalają nam spojrzec w serce Boga. Jest gotowe do świętowania. Nic dziwnego, że pomimo czekającej Go meki, Jezus wyóżniał się radoscią, skoro wiedział, że dzięki temu, czego dokona, wielu ludzi będzie zbawionych" (L.b. 1/2010 s.25) Chociasz nasz Zbawiciel znosił wiele trudów i cierpień na ziemi, był meżem "mężem boleści doświadczonym w cierpieniu" (Iz. 53,3), to mimo to potrafił się radować i pocieszać innych. Było to możliwe dzięki żywej i mocnej więzi z Ojcem i patrzeniu w przyszłość. Jego przykład może nam bardzo pomóc w naszych trudach i doświadczeniach życia, pomóc odnajdywać radość i dzielić się nią z bliźnim.

    Radość możemy odczuwać w posłuszeństwie. To połączenie widzimy np. w Ewangelii Jana gdzie Jezus powiedział: "Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna." (Jan. 15,10-11 BW) Dlaczego to połączenie jest właściwe? Ponieważ przez nieposłuszeństwo powstał konflikt w niebie oraz grzech i śmierć na ziemi. Jak dawniej tak i dziś widzimy skutek przestępowania Bożych przykazań, jest nim ludzkie cierpienie. To posłuszeństwo przez wiarę woli Bożej przywraca nam radość. Przeczytaj i zastanów się nad innymi fragmentami Słowa Bozego, łączącymi posłuszeństwo z radością:

"nakazy Pana słuszne - radują serce; przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;" (Ps 19,9 BT)

"Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu." (Ps 40,9 BT)

"Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!" (Jr 15,16 BT)

Radowanie się w trudnych czasach nie jest proste, ale jest możliwe. Jezus powiedział: "To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat." (Jan. 16,33 BW) Jak widzimy, póki żyjemy na tym grzesznym świecie, będą nas dotykać cierpienia i trudne doświadczenia.

"Podczas gdy świadomość spełnienia woli Bożej jest źródłem radości, to jednak bezpośrednie skutki posłuszeństwa mogą być trudne i bolesne. Jeśli wierzymy, ze przyjęcie Jezusa i posłuszeństwo Jego Słowu sprawią, iż wszystkie nasze problemy znikną, to narazamy się na poważne rozczarowanie. Bycie chrzescijaninem nie zapewnia bogactwa, sławy ani władzy. Każdego roku wielu chrześcijan jest przesladowanych, a nawet zabijanych za swoją wiarę." (L.b. 1/2010, s.28)

Jako że pociechę i wiarę czerpiemy ze słów Biblii, powinniśmy ją czesto czytać, i zapamiętywać szczególnie te fragmenty, którę pomogą nam w trudnych chwilach. W Słowie Bożym czytamy:

"W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy." (Ga 6,9 BT)

"Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków." (Jk 1,2-4 BT)

"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń." (1 Ptr 1,3-6 BT)Artykuł przygotował: Grzegorz Holeksa na podstawie kwartalnika Lekcje biblijne 1/2010 wyd.: "Znaki czasu"
Objaśnienia skrótów: BT - Biblia Tysiąclecia, BW - Biblia Warszawska.
Przeczytaj również: