OWOC DUCHA - Pokój


"Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka." (Jn 14,27 BT)

    Czytając Słowo Boże zauważamy wyraźną zachętą to utrzymywania pokoju z Bogiem i bliźnim. Kiedy kłócimy się i traktujemy źle w rodzinie, kiedy nie szanujemy bliźniego przez słowo lub czyn to przeciwstawiamy się pokojowi Bożemu.

"Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie." (Rzym. 12,18 BW)

"Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój." (Jk 3,18 BT)


    Pokój z Bogiem mamy dzięki Jezusowi (por. Rz 5,1-11), a składa się na to przede wszystkim usprawiedliwienie z wiary jakie mamy dzięki Niemu. Ten pokój to coś więcej niż czuć się dobrze przy Nim. Oznacza to, że ci, którzy niegdyś byli mu "obcymi i wrogo usposobionymi" (Kol 1,21), a ich uczynki były złe, zostali pojednani z Panem i powrócili do społeczności z Nim.

Egoizm przeszkadza w odczuwaniu i okazywaniu pokoju, prowadzi do niepokoju i nieszczęścia.

"Źródłem niepokoju człowieka jest egoizm.(...). Ci, którzy ufają słowu Chrystusa, oddając Mu swe dusze w depozyt i podporządkowując własne życie Jego rozkazom, znajdują spokój i odpocznienie. Nic na świecie nie jest w stanie zasmucić, gdy Jezus uszczęśliwia swą obecnością. W doskonałym poddaniu znajdziemy doskonały spokój. Pan rzekł: 'Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał'(Iz 26,3)" (Ellen G.White, Życie Jezusa, wyd. XIV. Warszawa 2008, s.235.236)

    W Mat. 11,28-29 Jezus daje rozwiązanie dla tych, którzy są zmęczeni, spracowani, obciążeni, ale również dla tych, którzy czują niepokój. Zaprasza On do siebie i zapewnia ukojenie. Aby przyjść do Jezusa trzeba w Niego i Jemu wierzyć. Uczniowie płynący z Jezusem w łodzi podczas burzy jakby nie wierzyli w pełni w moc Jezusa. Kiedy został obudzony wytknął im bojaźliwość i słabą wiarę (por. Mat. 8,26)

    O jednym musimy pamiętać. Posiadanie pokoju nie oznacza życia bez problemów. Pokój wiąże się z naszym nastawieniem (podejściem) do danej sytuacji, a nie samym jej zaistnieniem. Oznacza to, że powinniśmy głęboko zaufać naszemu miłującemu i troskliwemu Bogu, który wie, przez co przechodzimy. On też obiecał że nie porzuci nas bez względu na to co nas spotka.

"Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana" (Hebr. 12,14 BW)

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani." (Mat. 5,9 BW)


    Dom rodzinny to jedyne miejsce na świecie gdzie wszyscy powinniśmy doświadczać pokoju. Trudno to zrozumieć, ale niestety dom jest coraz częściej miejscem gdzie najtrudniej być chrześcijaninem. Otwórz biblię i przeczytaj fragment z Rzym 12,9-21. Wyobraźmy sobie nasze rodziny stosujące się np. do tych rady, jakie pod natchnieniem spisał apostoł Paweł. Nasze relacje byłyby "zdrowe", co miało by dobry wpływ na naszych bliźnich. Miejmy nasz doskonały wzór - Jezusa Chrystusa przed naszymi oczami, i naśladujmy go, prosząc jednocześnie w modlitwach o wsparcie. W ten sposób zauważymy jak wielką moc ma Bóg i jak wiele może dokonać w naszym życiu, zmieniając przyzwyczajenia i nasz charakter.

"Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!" (Mt 5,23-24 BT)

    Jeśli jesteś pokłócony ze swoim bratem czy siostrą (słowa te odnoszą się zarówno do braci i sióstr rodzonych, jak i chrześcijan w kościele - jako wielkiej rodziny) to dąż do zgody, aby pokój panował między wami, a zachęta ap. Pawła z Kol. 3,13-15 stawała się w naszym życiu rzeczywistością. Inaczej służenie w takiej sytuacji Bogu nie będzie miało znaczenia. Bóg jest zainteresowany nie tylko relacją między Nim a tobą, ale również między tobą i bliźnim.
W liście Jakuba czytamy:

"Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, nie obłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią." (Jak. 3,16-18 BW)

    Jak jest z tym pokojem w moim życiu. Czy jest on obecny w moich relacjach na różnych płaszczyznach? Jakie czynniki burzą mój pokój i jak radzić sobie z nimi lub jak je wyeliminować. Rozważ te pytania i spróbuj na nie odpowiedzieć.


Artykuł przygotował: Grzegorz Holeksa,
Na podstawie: kwartalnika Lekcje biblijne 1/2010, Wydawnictwo "Znaki Czasu" 2009r.
Objaśnienia skrótów: BT - Biblia Tysiąclecia, BW - Biblia Warszawska.

Przeczytaj również: